กฏหมาย กฏหมายเกี่ยวกับห้องยามีอะไรบ้าง

 


กฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 


ข้อ ๑ ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มี
(๑) น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างไม่เกินสี่สิบคน และเพิ่มขึ้นใน
อัตราส่วนหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างทุก ๆ สี่สิบคน เศษของสี่สิบคนถ้าเกินยี่สิบคนให้ถือเป็นสี่สิบคน
(๒) ห้องน้ำและห้องส้วมตามแบบและจำนวนที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ
ทุกวัน
ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมแยกสำหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง และในกรณีที่มี
ลูกจ้างที่เป็นคนพิการ ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับคนพิการแยกไว้โดยเฉพาะ
ข้อ ๒ ในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและ
การรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
(๑) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้
ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ อย่างน้อยตามรายการดังต่อไปนี้
หน้า ๑๕
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

(ก) กรรไกร
(ข) แก้วยาน้ำ และแก้วยาเม็ด
(ค) เข็มกลัด
(ง) ถ้วยน้ำ
(จ) ที่ป้ายยา
(ฉ) ปรอทวัดไข้
(ช) ปากคีบปลายทู่
(ซ) ผ้าพันยืด
(ฌ) ผ้าสามเหลี่ยม
(ญ) สายยางรัดห้ามเลือด
(ฎ) สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล และผ้ายางปลาสเตอร์ปิดแผล
(ฏ) หลอดหยดยา
(ฐ) ขี้ผึ้งแก้ปวดบวม
(ฑ) ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน
(ฒ) น้ำยาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล
(ณ) ผงน้ำตาลเกลือแร่
(ด) ยาแก้ผดผื่นที่ไม่ได้มาจากการติดเชื้อ
(ต) ยาแก้แพ้
(ถ) ยาทาแก้ผดผื่นคัน
(ท) ยาธาตุน้ำแดง
(ธ) ยาบรรเทาปวดลดไข้
(น) ยารักษาแผลน้ำร้อนลวก
(บ) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
(ป) เหล้าแอมโมเนียหอม
(ผ) แอลกอฮอล์เช็ดแผล
(ฝ) ขี้ผึ้งป้ายตา
(พ) ถ้วยล้างตา
หน้า ๑๖
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘
(ฟ) น้ำกรดบอริคล้างตา
(ภ) ยาหยอดตา

(๒) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

(ก) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม (๑)
(ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยหนึ่งเตียง เวชภัณฑ์และยา
นอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
(ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจำอย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลา
ทำงาน
(ง) แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละสองครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละหกชั่วโมงในเวลาทำงาน

(๓) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่หนึ่งพันคนขึ้นไป ต้องจัดให้มี

(ก) เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลตาม (๑)
(ข) ห้องรักษาพยาบาลพร้อมเตียงพักคนไข้อย่างน้อยสองเตียง เวชภัณฑ์และยา
นอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) ตามความจำเป็นและเพียงพอแก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
(ค) พยาบาลตั้งแต่ระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไว้ประจำอย่างน้อยสองคนตลอดเวลา
ทำงาน
(ง) แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละสามครั้ง และเมื่อรวมเวลาแล้วต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบสองชั่วโมงในเวลาทำงาน
(จ) ยานพาหนะซึ่งพร้อมที่จะนำลูกจ้างส่งสถานพยาบาลเพื่อให้การรักษาพยาบาลได้
โดยพลัน

ข้อ ๓ นายจ้างอาจทำความตกลงเพื่อส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล
ที่เปิดบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงและเป็นสถานพยาบาลที่นายจ้างอาจนำลูกจ้างส่งเข้ารับการ
รักษาพยาบาลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว แทนการจัดให้มีแพทย์ตามข้อ ๒ (๒) หรือข้อ ๒ (๓) ได้
โดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
หน้า ๑๗
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘

 

ข้อ ๔ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
หน้า ๑๘
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๙ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้นายจ้างต้องจัด
สวัสดิการในเรื่องใด จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00155325.PDF

#1 โดย: รา [IP: 118.172.239.xxx]
เมื่อ: 2013-11-13 15:00:28
อยากทราบว่า ถ้าต้องการขายยารักษาพยาบาลเบื้องต้นออกนอกประเทศไปให้คลินิกทางลาว จะผิดกฏหมายมั่ยค่ะ
#2 โดย: lukaspharmacy.com [IP: 195.181.164.xxx]
เมื่อ: 2023-03-12 18:44:20
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-hydrocodone-online-2/">buy-hydrocodone-online-2</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-demerol-online/">buy-demerol-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-actavis-cough-syrup-online/">buy-actavis-cough-syrup-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-hydrocodone-online/">buy-hydrocodone-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxymorphone-online/">buy-oxymorphone-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-ketamine-online/">buy-ketamine-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-methadone-online/">buy-methadone-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-morphine-online/">buy-morphine-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-dilaudid-onl…ydromorphone-hcl/">buy-dilaudid-onl…ydromorphone-hcl</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-acetyl-fentanyl-online/">buy-acetyl-fentanyl-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-zaleplon-online-sonata/">buy-zaleplon-online-sonata</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-trazodone-online/">buy-trazodone-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/silenor-doxepin/">silenor-doxepin</a>
<a href=“https://buychem.io/product/buy-ecstasy-pills/”>buy ecstasy pills</a>
<a href=“https://buychem.io/product/buy-pink-panthers-pills/”>buy pink panthers pills</a>

https://lukaspharmacy.com/product/buy-soma-onlin

https://lukaspharmacy.com/product/buy-duromine-online/

https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxycodone-10mg-online/

https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxycodone-15mg-online/

https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxycodone-20mg-online/

https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxycodone-30mg-online/
#3 โดย: lukaspharmacy.com [IP: 195.181.164.xxx]
เมื่อ: 2023-03-12 18:45:22
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-hydrocodone-online-2/">buy-hydrocodone-online-2</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-demerol-online/">buy-demerol-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-actavis-cough-syrup-online/">buy-actavis-cough-syrup-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-hydrocodone-online/">buy-hydrocodone-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxymorphone-online/">buy-oxymorphone-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-ketamine-online/">buy-ketamine-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-methadone-online/">buy-methadone-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-morphine-online/">buy-morphine-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-dilaudid-onl…ydromorphone-hcl/">buy-dilaudid-onl…ydromorphone-hcl</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-acetyl-fentanyl-online/">buy-acetyl-fentanyl-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-zaleplon-online-sonata/">buy-zaleplon-online-sonata</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/buy-trazodone-online/">buy-trazodone-online</a>
<a href="https://lukaspharmacy.com/product/silenor-doxepin/">silenor-doxepin</a>
<a href=“https://buychem.io/product/buy-ecstasy-pills/”>buy ecstasy pills</a>
<a href=“https://buychem.io/product/buy-pink-panthers-pills/”>buy pink panthers pills</a>

https://lukaspharmacy.com/product/buy-soma-onlin

https://lukaspharmacy.com/product/buy-duromine-online/

https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxycodone-10mg-online/

https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxycodone-15mg-online/

https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxycodone-20mg-online/

https://lukaspharmacy.com/product/buy-oxycodone-30mg-online/

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,798